latte macchiato

اطلاعیه گروه قهوه‌پژوهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

همزمان با انتشار دومین دفتر واژگان گروه قهوه‌پژوهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، این گروه اطلاعیه‌ای منتشر کرده و در آن جامعه متخصص قهوه ایران را به مشارکت در بسط و به‌کارگیری این واژه‌ها در نوشتار و گفتار دعوت کرده است.